ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

คณะศึกษาศาสตร์ มข. เปิดเส้นทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิจัยด้านการศึกษา

การประชุมวิชาการนานาชาติ ICER 2023

มืออาชีพในการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

PROVIDE
PROFESSIONAL SERVICES

เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

บูรณาการความร่วมมือผ่านเครือข่ายวิชาการนานาชาติ

BUILD
INTERNATIONAL NETWORKS

เพื่อสร้างระบบนิเวศเครือข่ายวิชาการคุณภาพสูงด้านการศึกษา

สถิติการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางการศึกษา

ข้อมูลผลงานการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ABOUT US

พวกเราพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามุ่งสู่ ความยั่งยืน ของสังคม

การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ผ่านการจัดการศึกษา มุ่งนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเพิ่มความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อการมาซึ่งพลเมืองที่แข็งขันและชุมชนที่ยั่งยืน

SDG4
100%
SDG10
62%
SDG5
28%
SDG11
21%

News, Events, & Activities

ความเคลื่อนไหวฝ่ายวิจัยฯ ศึกษาศาสตร์

ความเคลื่อนไหวทางการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเครือข่ายนานาชาติ

EDUCATIONAL CREATIVE INNOVATIONS

นวัตกรรมกรรมเด่นทางการศึกษา

ที่มีผลกระทบ

KKU Learning Kits in COVID-19 Outbreak

นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ดิจิทัลสำเร็จรูปช่วงโรคแพร่ระบาด

ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้แบบดิจิทัลสำเร็จรูปแบบเป็นสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้และแบบเป็นบอร์ดเกมจำเพาะสาระการเรียนรู้

KKU EduLearn Virtual Classroom

นวัตกรรมดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนการสอนวิธีใหม่

แพลตฟอร์มสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ออนไลน์ตามหลักคอนสตรัคติวิสต์้เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา

KKU Smart Learning in Science

นวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสมาร์ต

ระบบนิเวศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิทัลที่สามารถสอดรับกับจริตการเรียนรู้ของผู้เรียนเจเนอเรชันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมกรรมทางการศึกษา

ต้นแบบ

Portable & Low-cost Experimental Kit

ชุดทดลองวิทยาศาสตร์แบบพกพาต้นทุนต่ำสำเร็จรูป

ชุดทดลองวิทยาศาสตร์แบบพกพาต้นทุนต่ำสร้างเสริมแรงจูงใจทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 จาก วช.

AR Smart Froggy

นวัตกรรมบอร์ดเกมเทคโนโลยีความจริงเสริม

นวัตกรรม AR Smart Froggy ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการ Coding แบบไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

KKU Smart iNote

นวัตกรรมโมบายแอปฯ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โมบายแอปพลิเคชันที่ออกแบบอย่างจำเพาะเจาะจงเพื่อสร้างทักษะการอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน ม.ต้น

ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา

พร้อมใช้

AR Board Game: Coding Skill

บอร์ดเกมสำเร็จรูปเสริมทักษะ coding สำหรับเด็ก

บอรด์เกม Smart Froggy ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการ Coding แบบไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

AR Board Game: Analytical Thinking Skill

บอร์ดเกม AR เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

นวัตกรรมบอร์ดเกม AR ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เน้นกระบวนการจำแนกแยกแยะสำหรับนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา

AR Board Game: Electrochemistry

บอร์ดเกม AR เสริมการเรียนรู้แนวคิดวิทยาศาสตร์เคมี

นวัตกรรมบอร์ดเกม AR ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เคมีเกี่ยวกับปรากฏการณ์เคมีไฟฟ้า สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ACADEMIC PUBLICATIONS

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ

คุณภาพสูง

C&E; WoS(SSCI); IF(2020)=8.538

Effects of a formative assessment-based contextual gaming approach ...

Preeyada Tapingkae, Patcharin Panjaburee, Gwo-Jen Hwang, Niwat Srisawasdi

ET&S; WoS(SSCI); IF(2020)=3.522

Implementation of an Andragogical Teacher Professional Development ...

Pawat Chaipidech, Tanachai Kajonmanee, Kornchawal Chaipah, Patcharin Panjaburee and Niwat Srisawasdi

IJSE; WoS(SSCI); IF(2020)=2.241

International collaborative follow-up investigation of graduating high school

J. S. Lederman, N. G. Lederman, S. Bartels, ..., N. Srisawasdi, ... et al. (70 authors in total)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ

ล่าสุด

ET&S, 24(4) - October 2021

Implementation of an Andragogical Teacher Professional Development ...

Pawat Chaipidech, Tanachai Kajonmanee, Kornchawal Chaipah, Patcharin Panjaburee and Niwat Srisawasdi

JTSE, 11(2) - July-December 2021

Perception of The Next Generation Science Standard Instructional Practices ...

Nguyen Thi Thuy Hang,
Niwat Srisawasdi
.

KJSS, 42(3) - July-September 2021

Early Childhood Students’ Mathematical Ability in Highscope and Lesson ...

Sampan Thinwiangthong, Sudthiporn Chatathicoon, Duangmanee Ya-amphan, Vanvisa Somumchan, Khosrow Jahanian

FUNDED RESEARCH PROGRAMS

โครงการวิจัยเด่นทางการศึกษา

ที่ได้รับทุนสนับสนุน

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (ทุนภายนอกต่างประเทศ งบประมาณ 1.8 M)

Circular Economy through Citizen Inquiry Methodologies

Newton Fund Institutional Link (University of Hull & Khon Kaen University); ปี 2020-2021

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ (ทุนภายนอกในประเทศ งบประมาณ 2.7 M)

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในครอบครัวโดยใช้เกมดิจิทัล

โครงการภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชนาดา อรศรี (ทุนภายในมหาวิทยาลัย งบประมาณ 0.15 M)

ผลของการนวดไทยโดยผู้ปกครองเพื่อลดพฤติกรรมซ้ำๆ ในเด็กออทิสติก

โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.

โครงการวิจัยทางการศึกษา

ล่าสุด

ดร.ณัฐพล มีแก้ว (ทุนภายนอกในประเทศ งบประมาณ 0.44 M)

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานร่วมกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาในการดำเนินการ 18 เดือน

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และคณะ (ทุนภายนอกในประเทศ งบประมาณ 4.0 M)

แพลตฟอร์มการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล

โครงการย่อยภายใต้แผนงานหรือชุดโครงการ งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ (ทุนภายนอกในประเทศ งบประมาณ 3.3 M)

แพลตฟอร์มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสมาร์ตเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

โครงการย่อยภายใต้แผนงานหรือชุดโครงการ งบประมาณด้าน ววน. Full Proposal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ACADEMIC SERVICES & TECHNOLOGY TRANSFER

งานการบริการวิชาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยี

KKU-ED & ONEC

โครงการทดลองการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม

คณะศึกษาศาสตร์และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกันจัดฝึกอบรมครู 5 จังหวัดเพื่อนำร่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะใหม่

KKU-ED & MHESI

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 19 สถาบันผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

KKU-ED & BORDER PATRAL POLICE PUREAU

โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพความรู้ครูชายแดน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูตระเวนชายแดน

INTERNATIONAL COLLABORATIONS

ความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ

ล่าสุด

KKU & UoH

Innovation and Research Capacity in Circular Economy through Citizen Inquiry

This project aims to support educators and policy makers in Thailand to identify and implement citizen inquiry strategies.

KKU-ED & EDUHK

Improving Working Memory and Numeric Fluency via Digital Game Intervention

This project aims to improve young Thai students' working memory using digital game intervention.

KKU, UoH, & NVU

CIrcular Economy regarding plastic waste issue in universities

This project aims to explore circular plastic economy in Thailand and Viet Nam to apply the principles of the circular economy.

OUR EDUCATIONAL INNOVATORS, RESEARCHERS, & DEVELOPERS

ทีมนักวิจัยศึกษาศาสตร์มอขอ

Our Stakeholders & Partners

พันธมิตรและหน่วยงานผู้รับบริการ

องค์กรและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เราให้บริการทางการวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

REGULAR PROJECT WORKS

งานประจำของคณะที่เราดำเนินการ

มาร่วมกิจกรรมประจำทางด้านการวิจัย นวัตกรรม การบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรา  ดูข้อมูลได้ที่นี่

Informative Blog

สารสนเทศทางการวิจัยที่เป็นประโยชน์

ประชุมวิชาการประจำปีของสมาคม APSCE ที่ได้ตีพิมพ์ในฐาน Scopus กลุ่ม Education

สมาคม The Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) เป็นสมาคมหนึ่งทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาวิทยาการทางการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยทางสมาคมจะมีการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกชื่อการประชุมประจำปีนี้ว่า International Conference

SDGs & Research กับฐาน Scopus

ดร.เกวลิน ธนสารสมบัติ ตัวแทนบริษัท Elsevier วิทยากรรับเชิญของฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ได้บรรยายพิเศษข้อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้งานระบบฐานข้อมูล Scopus เพื่อการพิจารณาผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ที่สอดคล้องตามกรอบแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ วิดีโอบันทึกการบรรยายพิเศษและเอกสารประกอบการบรรบายสามารถเข้าศึกษาได้ที่ สารสนเทศเกี่ยวกับ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
RSS
YouTube