ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

November 10, 2021 0 Comments

สมาคม The Asia-Pacific Society for Computers in Education (APSCE) เป็นสมาคมหนึ่งทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาวิทยาการทางการศึกษาโดยการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยทางสมาคมจะมีการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกชื่อการประชุมประจำปีนี้ว่า International Conference on Computers in Education (ICCE) โดยผลงานบทความทางการศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพและมีการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ICCE ของสมาคม APSCE นี้จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ Proceedings ลงในฐานข้อมูล Scopus กลุ่มย่อย Education ด้วย สมาคม APSCE