ท่านต้องการจะติดต่อกับฝ่ายวิจัยฯ เราหรือไม่? ติดต่อได้เลยที่นี่

Grant Awardee - KKU-ED Research & Creative Innovation

    You are currently here!
  • Home
  • Grant Awardee

Research Grant Awardee

อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About Our Researchers

ข้อมูลพื้นฐานของนักวิจัย

อาจารย์ ดร.ณัฐพล มีแก้ว

His Highest Education

Ph.D.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปร.ด. สังคมวิทยา

His Research Record

h-index(Scopus) = 1

Meekaew, Nattapon

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand

His Scopus outputs

3 documents; 1 Citations

Meekaew, Nattapon

Scopus ID: 57210700805

His Lastest Publication in Scopus

ปี 2563

Journal of Mekong Societies

Rural restructuring and democratization in the Northeast of Thailand